4. Origin of the Bible: How was the Bible written?

4. Origin of the Bible: How was the Bible Written?